Compendia.no | Vil gi varslere bedre vern
Compendia.no > Artikler > Vil gi varslere bedre vern
Skriv ut

Vil gi varslere bedre vern

Sist endret: 24.04.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Vil gi varslere bedre vern

 
Regjeringen foreslår 3 endringer i arbeidsmiljøloven som skal styrke varsleres stilling. Forslag om et nytt kapittel 2 A om varsling i arbeidsmiljøloven ble nylig lagt fram for Stortinget.
 


Det er ikke uvanlig at den som varsler om et kritikkverdig forhold på arbeidsplassen får refs, blir baksnakket eller presset til å slutte i jobben. Samtidig viser flere undersøkelser at mange velger å la være å si fra. Nå vil regjeringen gi varslerne et bedre vern, og foreslår flere endringer i dagens varslingsregler. I tillegg kan det bli flere endringer i regelverket etter at Varslingsutvalget legger fram sin innstilling våren 2018.
 

Innleide skal inkluderes

Regjeringen foreslår at reglene om varsling også skal gjelde for innleide arbeidstakere. Dagens regler om varsling gjelder bare for virksomhetens egne ansatte. Det betyr at en arbeidstaker som leies ut fra et bemanningsforetak eller en produksjonsbedrift er omfattet av varslervernet når vedkommende varsler om forhold i bemanningsforetaket eller produksjonsbedriften, men ikke hvis hun eller han varsler om kritikkverdige forhold i innleievirksomheten. Nå blir det altså foreslått å likestille innleide arbeidstakere med innleievirksomhetens egne ansatte både når det gjelder retten til å varsle, og vernet mot gjengjeldelse. For at vernet skal bli tilstrekkelig effektivt, blir det foreslått at innleide arbeidstakere skal være beskyttet mot gjengjeldelse både hos innleier og hos egen arbeidsgiver.
 
 

Generell plikt til å lage rutiner

Regjeringen foreslår å innføre en generell plikt til å lage varslingsrutiner i alle virksomheter med 10 eller flere ansatte. Rutinene skal være skriftlige, og lett tilgjengelige for alle arbeidstakere i virksomheten. Varslingsrutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Rutinene skal blant annet oppfordre arbeidstakerne til å varsle om eventuelle kritikkverdige forhold, og fortelle hvordan de kan gå fram.
Etter dagens regler har arbeidsgiver plikt til å vurdere skjønnsmessig om det er behov for varslingsrutiner eller andre tiltak ut fra forholdene i virksomheten. Risikoforholdene og ytringsklimaet i virksomheten har betydning for behovet og dermed også for plikten til å lage varslingsrutiner. Virksomheter med færre enn 10 ansatte må med de nye reglene fortsatt vurdere behovet skjønnsmessig. Arbeidstilsynet skal kunne overprøve virksomhetens vurdering.
Det er antall ansatte virksomheten jevnlig sysselsetter som avgjøre hvilke regler som gjelder.
 
 

Myndighetene må tie om varsleren

I dag har arbeidsmiljøloven § 18-2 regler om at Arbeidstilsynet plikter til å holde navnet til arbeidstakere som melder fra om brudd på arbeidsmiljøloven hemmelig. Også noen andre lover har særregler om taushetsplikt. Blant annet fordi varslingssaker kan gjelde andre forhold enn de som omfattes av disse bestemmelsene, og for å sikre at det skal være trygt å varsle eksternt til offentlige myndigheter, er det foreslått en egen bestemmelse om taushetsplikt i varslingsregelverket. Her blir det presisert at offentlige myndigheter skal ha taushetsplikt om hvem som har varslet dem. Det blir presisert at både navn og andre identifiserende opplysninger skal holdes hemmelig, og at taushetsplikten skal gjelde for enhver som utfører arbeid eller tjeneste for mottakerorganet. Tilsvarende presisering er foreslått tatt inn i arbeidsmiljøloven § 18-2.
 
 
 
Varsling er viktig

I lovforslaget blir det understreket at gode, reelle muligheter for å si fra om feil og mangler er et vesentlig trekk ved et godt arbeidsmiljø og en sunn bedriftskultur. Arbeidstakere som melder fra kan bidra til at lovbrudd, korrupsjon og annen uakseptabel oppførsel blir avdekket og opphører. Derfor er det viktig at arbeidstakere som varsler om slike forhold har et godt vern. Et varslingsutvalg vurderer nå varslingsreglene og skal legge fram sin innstilling våren 2018. Utvalget skal foreslå hvordan varslerne kan beskyttes enda bedre. Det betyr at det kan komme flere endringer i regelverket neste år.