Compendia.no | Strammer inn ordningen med arbeidsavklaringspenger
Compendia.no > Artikler > Strammer inn ordningen med arbeidsavklaringspenger
Skriv ut

Strammer inn ordningen med arbeidsavklaringspenger

Sist endret: 09.05.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Strammer inn ordningen med arbeidsavklaringspenger

Færre skal komme inn på ordningen, maksimal stønadsperiode skal kortes ned, og personene som er i ordningen skal få raskere og mer individuelt tilpasset bistand. Regjeringen la nylig fram et lovforslag for Stortinget om å endre bestemmelsene om arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven.
 
Arbeidsavklaringspengene ble innført i 2010 for å bidra til bedre og tidligere oppfølging, slik at flere kunne komme raskere tilbake til arbeidslivet. Ordningen erstattet rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Innstrammingene som nå foreslås, begrunnes med at målene med dagens ordning ikke er nådd. Her er noen av de viktigste endringene regjeringen foreslår:
 
Skjerper inngangsvilkårene
For å ha rett på arbeidsavklaringspenger skal det fortsatt være et krav at arbeidsevnen er redusert med minst 50 prosent, men Regjeringen foreslår nå å gjøre det tydeligere at arbeidsavklaringspengene er en helserelatert ytelse.
Er ikke sykdom, skade eller lyte en vesentlig medvirkende årsak til at arbeidsevnen er nedsatt, samtidig som det er klart at den skyldes andre forhold som mestringsproblemer, arbeidsledighet, økonomiske eller sosiale problemer, skal det ikke gis rett til arbeidsavklaringspenger.
Ønsker og interesser skal ikke ha betydning når det vurderes om arbeidsevnen er nedsatt.
 
Korter ned stønadsperioden fra 4 til 3 år
Regjeringen vil redusere stønadsperioden til 3 år, mot dagens 4. Har en person mottatt arbeidsavklaringspenger i maksimal periode, skal det ifølge forslaget gå 12 måneder før vedkommende igjen kan motta arbeidsavklaringspenger. Perioden kan maksimalt forlenges med 2 år. Det skal tas inn i loven at mottaker skal følges opp etter at behandlingen eller det arbeidsrettede tiltaket er gjennomført.
 
Skjerper aktivitetsplikten
Mottaker av ytelsen må være villig til å søke arbeid andre steder enn på hjemstedet. Samtidig økes mulighetene for å kombinere arbeidsavklaringspengene med arbeid og arbeidssøking.
Vedkommende skal kunne arbeide inntil 80 % i 12 måneder uten å miste ytelsen, dobbelt så lenge som etter dagens regler.
Mottaker kan gå på arbeidsavklaringspenger i 6 måneder samtidig som han søker arbeid, også det dobbelt så lenge som i dag.